Nạp bình cứu hỏa

100,000 

Nạp các loại bình khí Co2: MT3, MT5, MT24,…..

Nạp các loại bình bột: Mfz4, Mfzl4, Mfz8…